زیتون

بالاخره بعد از این همه مدت به این صفحه رسیدم!

چیزی ندارم برای گفتن، شاید این چند خط مصاحبه لینک زن درباره‌ی من باشد...